English

Báo cáo tình hình kinh tế - tài chính 6 tháng đầu năm 2018

Theo Ủy ban Châu Âu (EC), ngân sách các nước trong khu vực đang thiệt hại hàng tỷ EUR/năm từ hụt thu thuế VAT4 do các nguyên nhân chủ quan (gian lận thuê, trốn thuế, tránh thuế) và khách quan (do doanh nghiệp phá sản, mất khả năng nộp thuế…),...

Báo cáo tình hình kinh tế - tài chính tháng 5/2018

Thứ nhất, cấu trúc thu NSNN chưa thực sự bền vững, cụ thể: (i) Thu NSNN còn phụ thuộc ở những mức độ nhất định vào khoản thu không bền vững như thu từ dầu thô. Trong ngắn hạn, thu từ dầu thô bị ảnh hưởng bởi giá dầu thế...

Báo cáo tình hình kinh tế tháng Ba và 3 tháng đầu năm 2018

Trong dài hạn, thu dầu thô cũng không bền vững do giới hạn về trữ lượng khai thác; (ii) Tăng thu nội địa chủ yếu đến từ các khoản thu có tính bền vững không cao như thu từ nhà, đất trong khi các khoản thu từ hoạt động sản...