English

Hệ thống thông tin giám sát tài chính Quốc gia

Hệ thống Quản lý thông tin giám sát tài chính Quốc gia được hình thành và xây dựng từ năm 2008 với mục tiêu thu thập, xử lý và tổng hợp thông tin từ các định chế tài chính Việt nam

Công tác thu thập và quản lý thông tin giám sát thị trường tài chính

Ngày 03/03/2008 Thủ tướng Chính phủ đã kí ban hành Quyết định số 34/2008/QĐ-TTg về việc thành lập Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (Ủy ban)